De conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web http://investcentercatalonia.cat/ és propietat de INVEST CENTER CATALONIA el qual posa a la seva disposició la següent informació:

1. INVEST CENTER CATALONIA amb domicili social

C. dels Impressors, 12
Pol. Ind. Riera de Castellolí
08788 Vilanova del Camí

Dedicada a l’Activitat de:

– Promoció ecnomòmica de polígons.

2. Pot posar-se en contacte per escrit a l’adreça postal indicada o bé per telèfon, fax o correu electrònic:

Telèfon: +34 609 022 014

Correu electrònic: now@investcentercatalonia.cat

3. Aquesta pàgina web ha estat creada per INVEST CENTER CATALONIA, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació de les següents condicions.

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB DE INVEST CENTER CATALONIA

La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús

1.1 Aquest lloc web conté materials preparats per INVEST CENTER CATALONIA amb caràcter merament informatiu.

1.2 D’incloure’s enllaços o links que poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, INVEST CENTER CATALONIA no respondrà ni dels continguts, ni de l’estat dels esmentats llocs i pàgines Web, ni implica recomanació o aprovació sobre els seus continguts.

2. – Limitació de responsabilitat

2.1 L’usuari utilitza aquest lloc web sota la seva responsabilitat. Ni INVEST CENTER CATALONIA  ni les persones de la seva organització es fan responsables dels errors o omissions sobre els seus continguts, que ho són merament informatius. INVEST CENTER CATALONIA tampoc es fa responsable de cap d’any que pugui derivar-se de la utilització d’aquest lloc web o de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

3. – Drets de Propietat Intel·lectual

3.1 Queden reservats a favor de INVEST CENTER CATALONIA tots els drets sobre la totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja sigui texts, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de INVEST CENTER CATALONIA

3.2 Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa.

3.3 Queda prohibit descompilar, desacoblar o realitzar enginyeria inversa, així com suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa.

4.- Protecció de dades

4.1 Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals de l’usuari per a la correcta prestació dels mateixos. Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat de forma expressa a través del corresponent Link (Política de Privacitat), dels extrems continguts a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), del compliment amb els requisits establerts al Reglament de mesures de seguretat aprovat segons Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,  en ordre a mantenir el nivell de seguretat de les dades personals,  i dels requisits establerts a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

De conformitat amb l’establert per l’article 5 de la LOPD, els usuaris als quals se sol·licitin o dels quals s’obtinguin dades de caràcter personal a través de la pàgina web de INVEST CENTER CATALONIA seran informats de manera expressa, precisa i inequívoca del següent:

  • De l’existència d’un fitxer de dades, de la finalitat de la recollida d’aquests i dels destinataris de la informació.
  • Del caràcter obligatori o facultatiu de la seva resposta a les preguntes que li siguin plantejades.
  • De les conseqüències de l’obtenció de les dades i de les de la negativa a subministrar-les.
  • De la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i l’adreça en la qual poden exercitar-se així com el procediment que hauran de seguir els usuaris, ja sigui electrònica, postal, telefònica o qualsevol altre.
  • De la identitat i adreça del responsable del fitxer.

4.2 Consentiment de l’interessat.

L’usuari facilita voluntàriament les seves dades personals a través d’Internet i per tant s’entendrà que consenteix el tractament de les mateixes en els termes en els quals hagi estat convenientment informat.

El titular podrà revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades fent ús dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

 4.3 Usos i finalitats

Les dades personals que es recullen a través de la pàgina web són només adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i finalitats determinades, explícites i legítimes per a les que es pretenen obtenir.

Les esmentades dades no es faran servir per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals es demanen.

4.4 Cancel·lació de dades

Segons preveu la LOPD, les dades seran cancel·lades a pròpia iniciativa de INVEST CENTER CATALONIA, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat demanades.

Igualment seran cancel·lades quan així ho sol·liciti l’interessat.

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de dades, conservant-se únicament a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complert el termini de prescripció d’aquestes s’haurà de procedir a la seva supressió.

4.5 Accés de dades per compte de tercers

Si existeixen terceres persones, entitats, que necessitin intervenir en el desenvolupament de la relació amb els usuaris, se subscriurà el corresponent contracte d’accés previst a l’article 12 de la LOPD.

L’esmenta’t contracte establirà que l’entitat encarregada del tractament, únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i no les aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents de les que figuri a l’esmenta’t contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació a altres persones, que una vegada complerta la prestació contractual, hauran de ser destruïdes o tornades al responsable del tractament, igual com qualsevol suport o documents en els quals consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament.

4.6 Comunicació de dades

No és prevista cap cessió o comunicació de dades.

4.7 Mesures de seguretat

INVEST CENTER CATALONIA  l’informa que té implementades en els seus sistemes d’informació les mesures de seguretat corresponents al nivell exigit pel Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  i que són les necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

4.8 Drets usuaris

En relació amb les dades demanades en la forma prevista en els apartats anteriors, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol·licitud degudament firmada, dirigida a INVEST CENTER CATALONIA. C. dels Impressors, 12 Pol. Ind. Riera de Castellolí 08788 Vilanova del Camí BARCELONA, España. La sol·licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’identitat o passaport, contingut concret de la petició o dret que s’exercita i documentació si és el cas.

4.9 Cookies

INVEST CENTER CATALONIA utilitza cookies  que són necessàries pel correcte funcionament de la pàgina Web. Aquestes es poden eliminar i/o bloquejar però parts del lloc deixaran de funcionar. A l’accedir a la Web l’usuari estarà informat de d’utilització i recepció de Cookies demanant el seu consentiment si procedeix en la navegació. L’usuari podrà  configurar el seu

Navegador impedint el tractament de cookies.

Cal relacionar les cookies que s’utilitzen (exemple)

 

-Google Analytics, utilitzades pel registre de dades analítiques sobre la web

http://www.google.com/policies/privacy/

En utilitzar aquesta Web, l’usuari consenteix el tractament de les dades recollides per mitjà de les cookies per part de Google Analytics  pels fins abans indicats.

4.10 Comunicacions comercials per via correu electrònic o mitjans  equivalents

L’usuari, en facilitar les seves dades personals, consenteix expressament en la tramesa de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès, relacionades amb la nostra activitat.

4.11 Confidencialitat

En qualsevol cas, INVEST CENTER CATALONIA tractarà les dades subministrades pels usuaris a través de la pàgina web amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals.

Search