Parc Fluvial Micod

Diputació de Barcelona aprova una subvenció a la MICOD per a iniciar les obres del Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial, riera d’Òdena

Diputació de Barcelona ha aprovat una subvenció a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, per tal de finançar l’execució de les obres del “Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena”, que es preveu es portin a terme en els propers mesos. Es tracta d’un ajut de concessió directa, per un import de 479.808,00 €.

El “Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena” té com a objectiu definir les actuacions necessàries per executar un camí continu i proper a la riera d’Òdena, en el tram comprès entre el nucli urbà d’Òdena i la seva desembocadura al riu Anoia.

El Projecte també inclou diverses actuacions per a la recuperació i millora dels hàbitats de ribera i del conjunt de l’espai fluvial, i preveu els elements necessaris per garantir-ne l’ús públic, i per divulgar-ne els seus valors ambientals, paisatgístics i patrimonials. Aquestes actuacions contribuiran a millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l’espai fluvial, tot potenciant-ne un ús compatible amb la seva conservació.

El nou camí tindrà un ús preferentment peatonal (o amb mitjans no motoritzats), i s’integrarà en el marc d’una xarxa de camins fluvials (o Vies Blaves) que es preveu desenvolupar en el conjunt de la Conca d’Òdena, d’acord amb les previsions del Pla Especial Urbanístic Autònom per al desenvolupament del Parc fluvial a les rieres d’Òdena,Castellolí i Güells (PEUA, en endavant).

Així mateix, tindrà una continuïtat física i conceptual amb la Via Blava Anoia, la qual es defineix en el marc del Projecte Vies Blaves Barcelona, promogudes per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de desenvolupar una xarxa d’itineraris propers al riu Llobregat i als seus afluents principals (el Cardener i l’Anoia), accessibles a peu i en bicicleta.

Aquests dos projectes, Vies blaves- Anoia i Camins fluvials per les rieres d’ Òdena, Castellolí i Güells, travessen tots els municipis que integren la MICOD; generant un gran impacte  en el nostre territori.

Principalment representarà un motor d’atracció turística i promourà la connectivitat del territori i el seu desenvolupament sostenible.

L’àmbit del Projecte comprèn els terrenys propers a la riera d’Òdena, en el tram que discorre entre el nucli urbà d’Òdena i la seva desembocadura al riu Anoia. Les actuacions que es proposen es defineixen en un recorregut d’uns 7,28 km al llarg de la riera d’Òdena.

El projecte s’ha redactat des d’una visió holística i transversal, tenint en compte els valors ecològics i paisatgístics existents, així com les pre-existències urbanes i estructurals.

Search